SANATÇI ADAYI AÇIK RIZA METNİ

 

Veri Sorumlusu: Emi Kent Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Maslak Mah. Sümer Sk. Maslak Ofis Binası No: 4 D: 12 Maslak/Sarıyer/İstanbul

Veri Sorumlusu sıfatıyla Emi Kent Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) tarafından rıza vermem durumunda özgeçmiş verilerimin, sanatçı adaylarının iş başvuru süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, sonucun olumsuz olması durumlarında sonradan oluşacak benzer pozisyonlarda başvurunun değerlendirmeye alınması ve bu kapsamda iletişime geçilmesi iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla 2 yıl süreyle Şirket nezdinde saklanacağı, yurtdışındaki grup şirketlerimize aktarılacağı tarafıma bildirildi.

Rıza verdiğim verilerin rızamı çektiğim anda silineceği, yok edileceği veya anonim hale getirileceği bilgisi verildi.  Rızamı her zaman çekme hakkına sahip olduğum hatırlatıldı.

 

Kişisel verilerimin işlenmesine yönelik haklarım ve işleme faaliyetleriyle ilgili ayrıntılı bilginin yer aldığı aşağıdaki Sanatçı Adayı Aydınlatma Metni’ni okuduğumu ve anladığımı, yukarıda belirtilen amaçlar ve işleme faaliyetleriyle sınırlı olarak özgeçmiş verilerimin işlenmesine rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

SANATÇI ADAYI AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu: Emi Kent Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi                             

              Maslak Mah. Sümer Sk. Maslak Ofis Binası No: 4 D: 12 Maslak/Sarıyer/İstanbul

Bu Aydınlatma Metni veri sorumlusu sıfatıyla Emi Kent Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) tarafından siz değerli stajyer adaylarımızı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) ve ilgili yasal düzenlemeler uyarınca işlediğimiz kişisel verilerinizle ilgili bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.

1.       İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlemenin Kapsamı

Kişisel veri sizlerin kimliğini belirleyen veya belirlenebilir kılan herhangi bir veridir. Örneğin, adınız soyadınız, göz renginiz, telefon numaranız veya banka hesap bilgileriniz birer kişisel veridir. Kişisel verileriniz işlenmesi ise verileriniz üzerinde gerçekleştirilen elde etme, değiştirme, kaydetme, muhafaza etme, silme, açıklama, aktarma gibi her türlü işlemi ifade eder.

 

·         Kimlik Verileriniz

 

İşlenen Kimlik Verileriniz

Verilerinizin İşlenme Amaçları

Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebebi

§  Ad, soyad

§  Sanatçı adı / sahne adı

§  İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,

§  Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,

§  Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi

§  Elektronik Formlar

§  İlgili kişilerin beyan ettiği çevrim içi elektronik ve basılı formlar

§  Açık Rıza

 

·         İletişim Verileriniz

İşlenen İletişim Verileriniz

Verilerinizin İşlenme Amaçları

Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebebi

§  E-posta adresi

§  Telefon Numarası

§  İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

§  İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,

§  Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,

§  Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi

§  Elektronik Formlar

§  İlgili kişilerin beyan ettiği çevrim içi elektronik ve basılı formlar

§  Açık Rıza

 

·         Görsel ve İşitsel Kayıtlar Verileriniz

 

İşlenen Görsel ve İşitsel Kayıtlar Verileriniz

Verilerinizin İşlenme Amaçları

Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebebi

§  Ses Kaydı

§  İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,

§  Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,

§  Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi

§  Ses Kayıtları / Demolar

§  Açık Rıza

 

2.       Kişisel Verilerinizi Aktardığımız Alıcı Grupları ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz, aktarılmamaktadır.

3.       Kişisel Verilerinizi Saklama Süremiz

Kişisel verileriniz ilgili mevzuatta bir süre öngörülen veya işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanır. Verileriniz, veri işlemeyi gerektirecek hukuki sebeplerin ortadan kalkması halinde resen veya sizin talebiniz ile silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

4.       Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişileri ifade etmektedir. İlgili kişi sıfatıyla siz değerli stajyer adaylarımızı uyarınca işlenen kişisel verilerinizle ilgili şu haklara sahipsiniz:

·         Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·         Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·         Kişisel verileriniz işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·         Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

·         KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·         Talebiniz üzerine gerçekleştirilen eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesi işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·         Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

5.       Haklarınızı Kullanmanız için İzlemeniz Gereken Yöntemler

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu vasıtasıyla,

1.       Islak imzanız ve kimlik fotokopiniz ile Maslak Mah. Sümer Sk. Maslak Ofis Binası No: 4 D: 12 Maslak/Sarıyer/İstanbul adresine göndererek,

2.       Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalayarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) vasıtasıyla emikent@hs03.kep.tr adresine göndererek,

3.       Geçerli bir kimlik belgesi ile Maslak Mah. Sümer Sk. Maslak Ofis Binası No: 4 D: 12 Maslak/Sarıyer/İstanbul adresine bizzat başvurarak

Emi Kent Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne iletebilirsiniz.

Veri sorumlusuna başvuru usul ve esaslarına ilişkin yasal zorunluluklar kapsamında ilgili kişi olarak sizler, başvurunuzda isminize, soy isminize, başvurunuz yazılı ise imzanıza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. Kimlik numaranıza, yabancı iseniz uyruğunuza, pasaport (veya varsa kimlik) numaranıza, tebligata esas yerleşim yeriniz veya iş adresinize, varsa bildirime esas almamız için e-posta adresiniz ve faks numaranıza son olarak talep konusuna yer vermelisiniz. Ayrıca başvurunuza kimliği doğrulayıcı belgeler ile talep konunuza ilişkin bilgi ve belgeleri başvurunuza eklemelisiniz.

Süreci sizler için en etkin şekilde işletmemiz adına talep konunuzda hangi hakkınızı kullanmak istediğinizi, talep ettiğiniz işleme ilişkin detayları açık ve anlaşılır şekilde belirtmelisiniz.

Önemle belirtmek isteriz ki talep konusu, ilgili kişinin kendisiyle ilgili olmalıdır. Başkası adına başvuru yapılıyor ise, talebi yapan kişinin talep edilen işleme yönelik özel olarak belgelendirilmiş bir yetkiye dayanması (vekaletname) gerekmektedir. Yetkisiz yapılan başvurular ise değerlendirilmeye alınmayacaktır.

6.       Başvurunuzun Değerlendirilmesi

Başvurularınızı değerlendirerek sizlere en kısa sürede ve en geç başvurunuzun tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde dönüş yapmaktayız.