KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA ÇEVRİMİÇİ ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu: Emi Kent Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

                              Maslak Mah. Sümer Sk. Maslak Ofis Binası No: 4 D: 12 Maslak/Sarıyer/İstanbul

Bu Aydınlatma Metni veri sorumlusu sıfatıyla EMI tarafından siz değerli çevrimiçi ziyaretçilerimizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) ve ilgili yasal düzenlemeler uyarınca işlediğimiz kişisel verilerinizle ilgili bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.

 

1.       İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlemenin Kapsamı

Kişisel veri sizlerin kimliğini belirleyen veya belirlenebilir kılan herhangi bir veridir. Örneğin, adınız soyadınız, telefon numaranız veya banka hesap bilgileriniz birer kişisel veridir. Kişisel verileriniz işlenmesi ise verileriniz üzerinde gerçekleştirilen elde etme, değiştirme, kaydetme, muhafaza etme, silme, açıklama, aktarma gibi her türlü işlemi ifade eder.

İşlediğimiz kişisel verilere ilişkin bilgilere aşağıda yer verdik:

·          Kimlik Verileriniz

İşlenen Kişisel Verileriniz

Verilerinizin İşlenme Amaçları

Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebebi

§  Ad

§  Soyad

§  Sanatçı Adı

 

§  Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

§  Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

§  Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

§  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

§  Çevrim İçi Elektronik Formlar

§  İletişim Formları

§  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin tarafı olarak sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

§  İlgili kişi olarak sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak EMI’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

·         İletişim Verileriniz

İşlenen İletişim Verileriniz

Verilerinizin İşlenme Amaçları

Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebebi

§  Ad - soyad

§  E-posta Adresi

§  Telefon Numarası

§  Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

§  Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

§  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

§  Çevrim İçi Elektronik Formlar

§  Çevrimiçi İletişim Formları

§  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin tarafı olarak sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

§  İlgili kişi olarak sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak EMI’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

·         Mesleki Deneyim Verileriniz

İşlenen Mesleki Deneyim Verileriniz

Verilerinizin İşlenme Amaçları

Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebebi

§  Özgeçmiş Bilgileriniz

§  Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

§  Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

§  Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 

§  Çevrim İçi Elektronik Formlar

§  Çevrimiçi İletişim Formları

§  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin tarafı olarak sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

§  İlgili kişi olarak sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak EMI’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

·         İşlem Güvenliği Bilgileri

İşlenen Kişisel Verileriniz

Verilerinizin İşlenme Amaçları

Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebebi

§  IP Adresi

§  Talep Tarihi ve Saati

§  Greenwich Ortalama Zamanı (GMT) ile Olan Saat Dilimi Farkı

§  Erişim Durumu/http Durumu Kodu

§  Aktarılan Veri Miktarı

§  Talebin Gönderildiği Web Sitesi

§  Tarayıcı Bilgisi

§  İşletim Sistemi ve Kullanıcı Arayüzü

§  Tarayıcı Yazılımının Dili ve Sürümü

§  Yaklaşık Konum Bilgisi

§  Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

§  Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

§  Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

§  Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

§  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

 

§  Elektronik Sistemler

§  Çevrim İçi Elektronik Formlar

 

§  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin tarafı olarak sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

§  İlgili kişi olarak sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak EMI’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

Aşağıdaki verilerinizi ise açık rızanıza dayanarak işlemekteyiz. Rızanızı her zaman geri alma imkanına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

İşlenen Kişisel Verileriniz

Verilerinizin İşlenme Amaçları

Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebebi

·         Abonelik için İşlenen Verileriniz (e-posta adresi, adınız, soyadınız, cinsiyetiniz (hitap için))

·         Sitemize Kayıt Kapsamında İşlenen Verileriniz (E-posta adresi)

·         Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Çevrimiçi Elektronik Formlar

 

·         İlgili Kişi Olarak Sizlerin Açık Rızası

 

2.       Kişisel Verilerinizi Aktardığımız Alıcı Grupları ve Aktarım Amaçları

Yurtiçi Alıcı Grubu

Aktarım Amaçları

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

·         Yetkili Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·         Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Tedarikçilerimiz

·         Tedarik Zinciri Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

 

Verileriniz, yurtdışı ile bağlantılı süreçlerimiz kapsamında, iş faaliyetlerimizin yürütülmesi ve denetimi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, tedarik zinciri süreçlerinin yürütülmesi kapsamında yurtdışındaki alıcılara aktarılabilir.

3.       Kişisel Verilerinizi Saklama Süremiz

Kişisel verileriniz ilgili mevzuatta bir süre öngörülen veya işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanır. Verileriniz, veri işlemeyi gerektirecek hukuki sebeplerin ortadan kalkması halinde, resen veya sizin talebiniz ile silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Belirtmek isteriz ki;

·         Talep/şikâyet formlarıyla elde ettiğimiz fatura/fiş bilginiz, sipariş bilginiz, adres bilginiz yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla … yıl süreyle,

·         Müşteri öneri formu aracılığıyla işlediğimiz verileriniz kurum hafızasını oluşturulması çerçevesinde iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amacıyla … yıl süreyle saklanmaktadır.

 

4.       Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişileri ifade etmektedir. İlgili kişi sıfatıyla siz değerli Çevrimiçi Ziyaretçilerimiz KVKK uyarınca işlenen kişisel verilerinizle ilgili şu haklara sahipsiniz:

·         Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·         Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·         Kişisel verileriniz işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·         Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

·         KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·         Talebiniz üzerine gerçekleştirilen eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesi işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·         Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

5.       Haklarınızı Kullanmanız için İzlemeniz Gereken Yöntemler

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi "İlgili Kişi Başvuru Formu” vasıtasıyla,

-          Islak imzanız ve kimlik fotokopiniz ile birlikte Emi Kent Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adresine göndererek,

-          Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalayarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) vasıtasıyla emikent@hs03.kep.tr adresine göndererek,

-          Geçerli bir kimlik belgesi ile bizzat başvurarak

Emi Kent Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne iletebilirsiniz.

Veri sorumlusuna başvuru usul ve esaslarına ilişkin yasal zorunluluklar kapsamında ilgili kişi olarak sizler, başvurunuzda isminize, soy isminize, başvurunuz yazılı ise imzanıza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. Kimlik numaranıza, yabancı iseniz uyruğunuza, pasaport (veya varsa kimlik) numaranıza, tebligata esas yerleşim yeriniz veya iş adresinize, varsa bildirime esas almamız için e-posta adresiniz ve faks numaranıza son olarak talep konusuna yer vermelisiniz. Ayrıca başvurunuza kimliği doğrulayıcı belgeler ile talep konunuza ilişkin bilgi ve belgeleri başvurunuza eklemelisiniz.

Süreci sizler için en etkin şekilde işletmemiz adına talep konunuzda hangi hakkınızı kullanmak istediğinizi, talep ettiğiniz işleme ilişkin detayları açık ve anlaşılır şekilde belirtmelisiniz.

Önemle belirtmek isteriz ki talep konusu, ilgili kişinin kendisiyle ilgili olmalıdır. Başkası adına başvuru yapılıyor ise, talebi yapan kişinin talep edilen işleme yönelik özel olarak belgelendirilmiş bir yetkiye dayanması (vekaletname) gerekmektedir. Yetkisiz yapılan başvurular ise değerlendirilmeye alınmayacaktır.

6.       Başvurunuzun Değerlendirilmesi

Başvurularınızı değerlendirerek sizlere en kısa sürede ve en geç başvurunuzun tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde dönüş yapmaktayız.